برنامه کلاسی رنگ و روغن

برنامه کلاسی شعبه شهرک غرب

 • شنبه
  ساعت 11 تا 14 / ساعت 17 تا 20
 • یکشنبه
  ساعت 10:30 تا 13:30 / ساعت 17 تا 20
 • دوشنبه
  ساعت 10:30 تا 13:30 / ساعت 17 تا 20
 • سه شنبه
  ساعت 10:30 تا 13:30 / ساعت 17 تا 20

شعبه شهرک غرب

 • هر جلسه
  سه ساعت
 • ظرفیت کلاس
  8 نفر
 • هزینه هر ترم
  5 میلیون تومان

اطلاعات دوره